Lietuvos Sąrašo Vilniaus tarybai pateiktas visuomeninių komisijų atgaivinimo projektas

Vilniaus-miesto-savivaldybe-vinius.lt
vilnius.lt nuotr.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VISUOMENINIŲ KOMISIJŲ
VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visuomeninės komisijos (toliau – komisijos) yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) sprendimu sudaromos nuolatinės visuomeninės institucijos nagrinėti Vilniaus miesto klausimams ir teikti siūlymus Tarybai bei jos komiteams dėl jų sprendimo. Komisijos yra skirtos padėti Tarybai ir komitetams gauti vietos bendruomenių, profesiniu ar veiklos pagrindu narius vienijančių organizacijų, institucijų atstovų nuomonę nagrinėjamais klausimais.
2. Komisijos yra sudaromos iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomenių ir (ar) profesiniu bei veiklos pagrindu narius vienijančių organizacijų, institucijų bei fizinių asmenų, kuriems rūpi komisijose nagrinėjami klausimai.
3. Kvietimas dalyvauti komisijų darbe yra skelbiamas Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vilnius.lt.
4. Norinčios dalyvauti komisijų darbe Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančios bendruomenės ir (ar) profesiniu bei veiklos pagrindu narius vienijančios organizacijos, institucijos bei fiziniai asmenys turi kreiptis į tos komisijos darbą kuruojantį Tarybos komitetą. Prašyme turi būti:
3.1. išdėstyti motyvai dirbti Komisijoje;
3.2. pagrįstos sąsajos su Komisijoje nagrinėjamais klausimais;
3.3. gyvenimo aprašymas;
3.4. nurodomi asmens ir jo pakaitinio dalyvausiančio Komisijos darbe duomenys kontaktams (vardas, pavardė, pareigos bendruomenėje arba organizacijoje, pašto adresas korespondencijai, telefono nr., el. pašto adresas, veiklos ar intereso sritis).
4. Komisijų veiklą kuruojantys komitetai kartą per ketvirtį svarsto gautus prašymus ir priima sprendimą dėl atstovų įtraukimo į komisijų sudėtį.
5. Prašymo atmetimo atveju komitetai turi nurodyti atmetimo motyvus.
6. Komisijų sudėtį ir jų nuostatus siūlo kuruojantis komitetas. Taryba tvirtina komisijų veiklos nuostatus ir sudėtį.
7. Komisijų darbo trukmė sutampa su Tarybos kadencija.
8. Komisijų narių skaičius neribojamas. Komisija negali turėti mažiau negu 3 narius.
9. Komisijų veikla nutrūksta Tarybai jas panaikinus kuruojančio Komiteto teikimu.
10. Komisijų pasiūlymai dėl problemų ar klausimų sprendimo yra rekomendacinio pobūdžio. Taryboje svarstant klausimą, kurį nagrinėjo Komisija, jos prašymu privalo būti pateikiama Komisijos nuomonė tuo klausimu.

II. KOMISIJŲ DARBO TVARKA

11. Pagrindinė komisijų darbo forma yra posėdis. Komisijų posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip sykį per 60 dienų. Komisijos posėdį šaukia komisijos pirmininkas, jo nesant – pavaduotojas. Pirmąjį komisijos posėdį šaukia kuruojančio komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas kuruojančio komiteto narys.
12. Komisijos pačios nusistato savo darbotvarkę. Komisijos turi teisę kelti ir svarstyti, jų manymu, Vilniaus miestui svarbius savo srities klausimus ir siūlyti Tarybai bei komitetams šių klausimų sprendimus. Informaciją apie svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus jas kuruojantiems komitetams komisijos pateikia ne vėliau kaip per 3 dienas po posėdžio.
13. Klausimus komisijoms svarstyti gali teikti Tarybos komitetai. Komisijos yra laisvos apsispręsti, kuriuos Komitetų teikiamus klausimus nagrinėti.
14. Komisijos savo pirmajame posėdyje išsirenka pirmininkus komisijos narių balsų dauguma. Kas metai pirmininkai atsiskaito komisijoms.
15. Iki išrenkant komisijų pirmininkus, posėdžiams vadovauja vyriausi komisijų nariai.
16. Komisijų posėdžiuose sekretorių pareigas atlieka komisijų išrinkti sekretoriai. Sekretoriaus pareigas gali eiti ir ne komisijos narys.
17. Komisijų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų jų narių. Komisijų nariai tris kartus iš eilės be pateisinamos priežasties neatvykę į posėdžius gali komisijų pirmininkų būti siūlomi Komitetams teikti Tarybai išbraukti iš komisijų sąrašo.
18. Posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžių protokolus ir sprendimus, pasirašytus posėdžio pirmininko ir sekretoriaus, posėdžių sekretoriai siunčia kuruojantiems Tarybos komitetams.
Kuruojantys komitetai, apsvarstę pateiktą visuomeninių komisijų medžiagą, ne vėliau kaip per 30 dienų informuoja komisijas apie klausimų sprendimo eigą.
19. Komisijų sprendimai priimami posėdžiuose dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra pirmininko balsas.
20. Visuomeninių komisijų pirmininkai arba jų deleguoti atstovai kviečiami dalyvauti Tarybos komitetų arba komisijų posėdžiuose, kai svarstomi komisijų kompetenijai priskirti klausimai.
21. Visi komisijų posėdžiai yra vieši – juose gali dalyvauti žiniasklaidos atstovai, bendruomenių, politinių partijų, visuomeninių organizacijų įgalioti ar pavieniai asmenys, Tarybos nariai, savivaldos įstaigų atstovai, Administracijos specialistai. Komisijos į savo posėdžius gali kviesti ir kitus asmenis iš įstaigų, įmonių ir organizacijų, susijusių su nagrinėjamais klausimais.

III. KOMISIJŲ TEISĖS

22. Komisijos turi tokias teises:
22.1. gauti informaciją nagrinėjamu klausimu (išskyrus žinias, kurios sudaro valstybės arba komercinę paslaptį) iš bet kurios savivaldos institucijos, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigos, organizacijos ar įmonės, kitų Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat bendruomenių, politinių partijų, visuomeninių organizacijų atstovų, jeigu tam neprieštarauja nurodytų bendruomenių, partijų, organizacijų įstatai (statutai);
22.2. pateikti klausimus (anketas) gyventojams, kai siekiama sužinoti jų nuomonę nagrinėjamu klausimu, organizuoti susitikimus su gyventojais, gyventojų bendrijomis;
22.3. rengti ir teikti Tarybos komitetams sprendimų projektus miestui svarbiais klausimais;
22.4. siūlyti Tarybai savo iniciatyva paskelbti gyventojų apklausą dėl nagrinėjamo klausimo sprendimo;
22.5. skelbti Savivaldybės žiniasklaidoje skelbimus ir informaciją apie komisijų veiklą.

IV. KOMISIJŲ VEIKLOS FINANSAVIMAS

23. Vilniaus miesto savivaldybė suteikia patalpas komisijų posėdžiams.
24. Komisijų nariai dirba komisijose visuomeniniais pagrindais – neatlygintinai.
______________
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2015 m. _______d.
sprendimu Nr.________

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VISUOMENINES KOMISIJAS KURUOJANČIŲ KOMITETŲ SĄRAŠAS

Eil. nr.
KURUOJANTIS KOMITETAS
VISUOMENINĖ KOMISIJA
SIŪLOMI KOMISIJAI NAGRINĖTI KLAUSIMAI
1.
Aplinkos
1. Aplinkos apsaugos

2.
Ekonomikos ir finansų
1. Turizmo
2. Naujų technologijų ir verslo

3.
Kultūros, švietimo ir sporto
1. Kultūros
2. Sporto
3. Švietimo ir jaunimo reikalų
4. Valstybinės kalbos reikalų
5. Viešosios etikos

4.
Miesto planavimo ir plėtros
1. Miesto plėtros
2. Kraštovaizdžio architektūros

5.
Paslaugų ir miesto ūkio
1. Komunalinio ūkio.
2. Nusikalstamumo prevencijos ir viešosios tvarkos

6.
Savivaldos plėtojimo
1. Bendruomenės reikalų
2. Tautinių bendrijų ir religijos reikalų
3. Bendruomenių saugumo ir viešosios tvarkos

7.
Socialinių reikalų
1. Socialinių reikalų
2. Gyvūnų priežiūros ir globos.

8.
Sveikatos

1. Visuomenės sveikatos


AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VISUOMENINIŲ KOMISIJŲ
VEIKLOS NUOSTATŲ

Iki šiol galiojanti visuomeninių komisijų sudarymo ir veiklos tvarka neužtikrino, kad visuomeninių komisijų darbas būtų integruotas į bendrą sprendimų priėmimo procesą. Šiuo nuostatų pakeitimu siekiama ištaisyti tai bei siekti, kad visuomeninės komisijos, išlaikydamos nepriklausomumą, savo veikla prisidėtų prie geresnio sprendimų priėmimo Vilniaus miesto savivaldybėje.
Pagrindiniai paketimai:
1) atstovavimas – siekiama ir turėtų būti skatinama, kad komisijos nariai atstovautų bendruomenių, profesiniu ar veiklos pagrindu veikiančioms organizacijoms. Tokiu būdu atsirastų didesnė narių atsakomybė, nes jie atstovautų ne save, o juos delegavusioms organizacijoms. Taip pat nėra uždaromas kelias ir fiziniams asmenims tapti tokių komisijų nariais;
2) sprendimo sureikšminimas – siekiama, kad komisijos sprendimai komisijai pageidaujant būtų pridedami prie Komitetų pozicijų nagrinėjamais klausimais ruošiant medžiagą Tarybos posėdžiams;
3) didesnis lankstumas – siekiant užtikrinti, kad visuomenės atsovai galėtų lengviau įsitraukti ir išeiti iš komisijų nesutrukdydami jų darbo, yra siūloma sudaryti sąlygas koreguoti, esant reikalui, komisijų sudėtį kartą per ketvirtį.

Lietuvos sąrašo frakcijos vardu –
Liutauras Stoškus


Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VISUOMENINIŲ KOMISIJŲ SUDARYMO

2015 m…………… Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 11 straipsnio 3.3 punktu ir siekdama plačiau įtraukti visuomenę į miesto valdymą, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sudaryti šias Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomenines komisijas:
1.1. Aplinkos apsaugos;
1.2. Bendruomenės reikalų;
1.3. Gyvūnų priežiūros ir globos;
1.4. Komunalinio ūkio;
1.5. Kraštovaizdžio architektūros;
1.6. Kultūros;
1.7. Miesto plėtros;
1.8. Naujų ekonominės veiklos sričių;
1.9. Socialinių reikalų;
1.10. Sporto;
1.11. Švietimo ir jaunimo reikalų;
1.12. Tautinių bendrijų ir religijos reikalų;
1.13. Teisėsaugos, nusikalstamumo prevencijos ir viešosios tvarkos;
1.14. Turizmo plėtojimo;
1.15. Valstybinės kalbos reikalų;
1.16. Viešosios etikos;
1.17. Visuomenės sveikatos.
2. Patvirtinti pridedamus:
2.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninių komisijų veiklos nuostatus;
2.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomenines komisijas kuruojančių komitetų sąrašą.

3. Nustatyti, kad kandidatus į visuomeninių komisijų narius siūlo bendruomeniniu, profesiniu ar veiklos pagrindu narius vienijančių organizacijų, institucijų atstovai, komisijų veiklą kuruojantys Komitetai. Kiekvienas Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo taip pat turi teisę siūlyti savo kandidatūrą.
4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Savivaldos plėtojimo komitetui parengti ir teikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai tvirtinti Tarybos komitetuose suderintų kuruojamų visuomeninių komisijų sudėtį.
5. Pripažinti netekusiais galios:
5.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą Nr. 1-273 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninių komisijų sudarymo“;
5.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimą Nr. 1-1353 „Dėl Tarybos 2011-11-02 sprendimo Nr. 1-273 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninių komisijų sudarymo“ pakeitimo“.


Pastabas ir pasiūlymus vilniečiai kviečiami išsakyti komentarais po šiuo tekstu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *