Įstatai

Patvirtinta:
2016.05.28 LS Suvažiavime
LS partijos pirmininkas
Darius Kuolys

____________________________

Politinės partijos „Lietuvos sąrašas“ įstatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ (toliau – politinė partija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra politinė partija, įsteigtas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą bei šiuos įstatus.

2. Politinė partija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu, kitais teisės aktais, šiais įstatais bei savo programa.

3. Politinės partijos buveinė keičiama Tarybos sprendimu.

4. Politinės partijos simboliką tvirtina Suvažiavimas. Simbolika aprašoma ir įtvirtinama įstatuose.

5. Veiklos principai.

Lietuvos Sąrašo veikla grindžiama laisvos Respublikos pagrindus sudarančiomis nuostatomis:

– asmens nelygstamos vertės teigimu ir pagarba asmeniui,
– pasitikėjimu,
– atvirumu, viešumu, skaidrumu,
– solidarumu ir draugyste,
– tiesos, teisingumo ir darnos siekiu,
– asmens teisių ir laisvių gynimu,
– tarnyste visuomenei ir bendrajam labui.

II. VEIKLOS TIKSLAI

6. Pagrindinis politinės partijos tikslas – padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, tautos savivaldos teisę ir veikti, remiantis viešuoju interesu. Kiti politinės partijos tikslai yra šie:

6.1. telkti Lietuvos žmones kurti padorią, teisingą, demokratišką Lietuvą, kurioje pripažįstamos, gerbiamos ir veiksmingai ginamos žmogaus teisės ir laisvės;

6.2. sudaryti realią galimybę Lietuvos visuomenei įgyvendinti Konstitucijos numatytas galias savo valstybėje;

6.3. stiprinti savarankiškos, kūrybingos ir atviros visuomenės pagrindus.

III. NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7. Politinės partijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, nepriklausantys kitoms politinėms partijoms, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, sulaukę 18 metų ir nesantys kitų šalių partijų ar politinių organizacijų nariai, pasižadantys laikytis politinės partijos įstatų ir programinių nuostatų, aktyviai prisidėti prie politinės partijos užsibrėžtų tikslų ir programinių nuostatų įgyvendinimo. Kiekvienas politinės partijos narys įtraukiamas į sąrašą, už kurio tvarkymą atsakinga Taryba, jam išduodamas partijos nario bilietas.

8. Politinės partijos nario teisės:

8.1. dalyvauti politinės partijos ir padalinių organų atviruose posėdžiuose ar kitokiuose partijos organizuojamuose renginiuose, reikšti juose savo nuomonę ir teikti pasiūlymus;

8.2. teikti pasiūlymus kompetentingiems organams dėl politinės partijos veiklos tobulinimo, programinių dokumentų, įstatų ir kitų dokumentų keitimo;

8.2.1. informuoti apie LS veiklos trūkumus partijos susirinkimuose ir kritikuoti bet kurį partijos narį ar valdymo organą;

8.3. kreiptis į kompetentingus partijos, jos skyrių ar kitų padalinių organus su prašymu, pareiškimu ar kitokiu reikalavimu, gauti informaciją apie partijos organų priimamus sprendimus ir partijos veiklą;

8.4. bet kada išstoti iš politinės partijos arba sustabdyti savo narystę, raštiškai pranešdamas apie tai Tarybai;

8.5. ne mažiau nei penktadalio visų politinės partijos narių grupė turi teisę inicijuoti Suvažiavimą, sudaryti jo darbotvarkę;

8.6. turi kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas teises;

8.7. gali būti keliamas kandidatu rinkimuose ar deleguojamas į valdžios ir valdymo institucijas kitų politinių organizacijų tik esant LS koalicijos sutarčiai su kita politine organizacija ir LS Tarybai sutikus. Tokių sutikimų suteikimo tvarką nustato Taryba.

9. Politinės partijos nario pareigos:

9.1. laikytis įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų, aktyviai prisidėti prie politinės partijos programinių nuostatų ir tikslų įgyvendinimo;

9.2. nevykdyti politinės partijos tikslams ir vertybėms priešingos veiklos;

9.3. vykdyti kompetentingų politinės partijos organų nutarimus, sprendimus ir nurodymus; kai nutarimas partijos nariui yra nepriimtinas, jis gali kreiptis į nutarimą priėmusį organą dėl jo pakeitimo, o nesutikus tai padaryti, kreiptis į aukštesnius partijos organus dėl nutarimo pakeitimo;

9.4. gerbti bendrapartiečius ir vengti konfliktinių situacijų, asmeninių interesų painiojimo su partiniais ar viešaisiais interesais, elgtis etiškai ir formuoti teigiamą partijos nario įvaizdį santykiuose su bet kokiais trečiaisiais asmenimis;

9.5. informuoti partijos vadovybę apie laikiną negalėjimą dalyvauti bendruose partijos reikaluose (trunkantį ilgiau nei vieną mėnesį);

9.6. pašalintas ar išstojęs narys privalo pašalinimo ar išstojimo dieną grąžinti politinės partijos nario bilietą Tarybai;

9.7. laikytis kitų pareigų, išplaukiančių iš galiojančių teisės aktų ir šių įstatų.

9.8. nario mokestis mokamas savanoriškai. Jo rekomenduojamą dydį nustato Taryba.

10. Asmuo, norintis tapti politinės partijos nariu, pateikia partijos skyriui arba LS Tarybai rašytinį prašymą, kuriame turi pasižadėti laikytis politinės partijos įstatų ir programinių nuostatų, prisidėti prie politinės partijos užsibrėžtų tikslų ir programinių nuostatų įgyvendinimo. Stojantysis į narius privalo užpildyti anketą, kurios forma yra tvirtinama Tarybos. Asmenį turi rekomenduoti du Tarybos nariai arba partijos skyriaus pirmininkas ir vienas Tarybos narys. LS Taryba artimiausiame posėdyje priima nutarimą, ar kandidato prašymą patenkinti.

10.1. Kiekvienas politinės partijos narys įtraukiamas į sąrašą, už kurio tvarkymą atsakingas LS sekretoriatas. Prašymų bei anketų originalai saugomi LS sekretoriate.

11. Narys gali būti pašalintas iš politinės partijos Tarybos sprendimu už šių įstatų ar politinės partijos programinių nuostatų nevykdymą, taip pat už veiklą, kuri nesuderinama su politinės partijos įstatais, programinėmis nuostatomis ir tikslais, už kenkimą politinės partijos veiklai bei kitokiu nusižengimus ir veiklą, žeminančią partijos vardą. Rekomendacijas dėl narystės sustabdymo bei pašalinimo Tarybai teikia Etikos ir procedūrų komisija.

12. Asmuo, kurio narystė politinėje partijoje sustabdyta, negali rinkti ir būti renkamas į politinės partijos bei jos padalinių organus, vykdyti jų pavedimus ar kitaip dalyvauti politinės partijos veikloje.

12.1. Už LS programos ar įstatų nesilaikymą arba elgesį, žeminantį partijos vardą, partijos nariui gali būti skiriamos tokios partinės nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, pašalinimas iš partijos. Įspėjimas, papeikimas gali būti skiriamas skyriaus Etikos komisijos. Sprendimai dėl narystės sustabdymo, pašalinimo iš partijos gali būti priimami LS Tarybos. Nesutinkantis su skiriamomis nuobaudomis narys ne vėliau kaip per 30 dienų gali kreipti į LS Etikos ir procedūrų komisiją, o galutinį sprendimą priima LS Taryba.

12.2. Asmuo, išstojęs iš partijos ar numatyta tvarka išbrauktas iš partijos narių sąrašų gali po vienerių metų, o pašalintas – po dvejų metų bendra tvarka vėl stoti į LS.

IV. POLITINĖS PARTIJOS ORGANAI

Politinės partijos suvažiavimas

13. Suvažiavimas yra aukščiausias politinės partijos organas. Jame delegatų teisėmis dalyvauja:

LS tarybos nariai, kiekvieno Skyriaus susirinkime išrinkti delegatai, kurių skaičius nustatomas proporcingai skyriaus narių skaičiui pagal LS tarybos patvirtintas kvotas, partijos nariai asmeniškai su balsavimo teise, atstovaudami save arba kitus partijos narius įgaliojimų pagrindu, jeigu jie arba juos įgaliojusieji partijos nariai nėra atstovaujami skyriuje išrinktų delegatų. Suvažiavimas:

13.1. keičia politinės partijos įstatus ir programą; įstatų ir programos keitimo iniciatyvos teisę turi Taryba arba ne mažiau kaip penktadalis visų politinės partijos narių; įstatai ir programa keičiami paprasta balsų dauguma;

13.2. sudaro, renka ir atšaukia politinės partijos organus bei jų narius, tvirtina šių organų kompetenciją ir veiklos nuostatus;

13.3. renka partijos Pirmininką, Tarybą, išrenka Etikos ir procedūrų komisiją, Revizijos komisiją;

13.4. svarsto ir tvirtina politinės partijos organų veiklos ataskaitas, partijos pirmininko veiklos ataskaitą, taip pat politinės partijos finansinę ir veiklos ataskaitą, kurią ne rečiau kaip kartą per dvejus metus Taryba rengia ir teikia Suvažiavimui svarstyti ir tvirtinti;

13.5. sprendžia ir kitus klausimus, jeigu jie nėra kitų valdymo organo kompetencija. Suvažiavimas neturi teisės pavesti kitiems organams spręsti klausimų, kurie priskirti jo kompetencijai.

14. Suvažiavimą šaukia Taryba arba ne mažiau kaip penktadalis visų politinės partijos narių ne rečiau kaip kartą per dvejus metus; apie šaukiamą Suvažiavimą jo iniciatoriai praneša visiems politinės partijos nariams arba jų įgaliotiems atstovams registruotu laišku arba elektroniniu paštu, arba kitomis telekomunikacijos priemonėmis, adresais ir kontaktais, nurodytais pačių politinės partijos narių, pranešant iš anksto apie susirinkimo laiką, vietą ir darbotvarkę ne vėliau nei prieš 15 (penkiolika) dienų iki Suvažiavimo. Suvažiavimo posėdžiai protokoluojami. Suvažiavimui nutarus, gali būti daromas garso ar vaizdo įrašas ar Suvažiavimo eiga fiksuojama kitomis priemonėmis. Suvažiavimas turi teisę leisti jame dalyvauti ir kitiems asmenims arba daryti uždarą posėdį.

14.1. Suvažiavimo dienotvarkę bei reglamentą tvirtina Taryba, ji išsiunčiama partijos skyriams ir delegatams ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki suvažiavimo pradžios.

15. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai dalyvauja daugiau nei pusė visų politinės partijos narių (tiesiogiai ar per atstovus).

16. Suvažiavimo sprendimai priimami paprasta Suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir susijungimo su kitais politiniais ar visuomeniniais judėjimais klausimus, kai sprendimus priima 2/3 visų narių.

Politinės partijos Taryba

17. Taryba – yra politinės partijos kolegialus valdymo organas.

18. Tarybos pagrindinės funkcijos:

18.1. šaukia Suvažiavimą ir sudaro jo darbotvarkę;

18.2. organizuoja politinės partijos veiklą tarp Suvažiavimų;

18.3. įgalioja sekretoriatą tvarkyti politinės partijos narių apskaitą, priima ir šalina politinės partijos narius, rekomenduoja mokėtiną nario mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką;

18.4. vykdo Suvažiavimo patvirtintas programas ir kitas veiklos nuostatas bei gaires;

18.5. rengia politinės partijos finansinę ir veiklos ataskaitą bei pateikia ją svarstyti ir tvirtinti Suvažiavimui;

18.6. rengia ir tvirtina dalyvavimo rinkimuose programą bei nustato politinės kampanijos vykdymo pagrindines gaires;

18.7. rengia ir tvirtina kandidatų vienmandatėse rinkimų apygardose ir kandidatų, surašytų iš eilės, sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje; tvirtina skyrių pateiktus kandidatus į merus bei kandidatų sąrašus savivaldos rinkimuose;

18.8. iš savo narių renka Sekretorių ir Sekretoriaus teikimu tvirtina sekretoriato sudėtį bei jo funkcijas;

18.9. suteikia įgaliojimus iniciatyvinei grupei formuoti LS skyrių;

18.10. priima sprendimus dėl skyrių, kitų padalinių steigimo ir nustato jų steigimo tvarką;

18.11. suteikia įgaliojimus Pirmininkui bei LS skyriams pasirašyti susitarimus su politiniais partneriais dėl galimų koalicijų ar bendradarbiavimo politinėje veikloje;

18.11.1. politiniu partneriu gali būti kiekvienas asmuo, kuris nėra LS narys ir kurį remia LS;

18.11.2. LS santykiai su politiniais partneriais grindžiami sutartiniais pagrindais;

18.11.3. su politiniais partneriais sudaromos sutartys, kurioms pritaria Taryba, o pasirašo Pirmininkas; sutarties tekstas yra viešas, LS nariams sudaroma galimybė teikti pasiūlymus dėl sutarties turinio;

18.12. tvirtina kandidatų į narius prašymų bei anketų formas; tvirtina naujų partijos narių priėmimą;

18.13. vykdo kitas funkcijas, numatytas įstatuose ar galiojančiuose teisės aktuose;

18.14. tvirtina Etikos ir procedūrų bei Revizijos komisijų darbo reglamentus;

18.15. sprendžia visus kitus klausimus, kurie nėra aiškiai priskirti kitų organų kompetencijai;

18.16. skiria ir tvirtina rinkimų štabo vadovą LR Seimo, Prezidento ir Europos parlamento, savivaldos rinkimuose.

19. Tarybą dvejų metų kadencijai renka ir atšaukia Suvažiavimas. Suvažiavimas gali atšaukti ar pakeisti bet kurį Tarybos narį ar visą Tarybą, ar išrinkti naują narį ir nesibaigus kadencijai. Tarybą sudaro nuo 15 iki 30 narių, jų tikslų skaičių kaskart nustato Suvažiavimas. Tarybos nariai eina pareigas pasibaigus kadencijai tol, kol jų nepakeičia naujai išrinkti nariai.

20. Taryba veikia pagal pasitvirtintą reglamentą. Iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 dienas, viešai praneša apie rengiamą posėdį ir ne vėliau kaip per 7 dienas po posėdžio paskelbia priimtus sprendimus.

20.1. Po Suvažiavimo naujai patvirtinta Taryba iš savo tarpo išsirenka Tarybos pirmininką. Tarybos pirmininko kadencija yra iki kito partijos Suvažiavimo, jeigu Taryba nenusprendžia kitaip jo rinkimo metu. Tarybos pirmininkas išrenkamas paprasta balsų dauguma, esant kvorumui. Atšaukiamas taip pat Tarybos posėdyje paprasta balsų dauguma, esant kvorumui. Nesant išrinktam partijos Tarybos pirmininkui, jo funkcijas atlieka partijos pirmininkas. Partijos Tarybos pirmininkas vadovauja partijos Tarybos darbui, vykdo kitas funkcijas, susijusias su partijos Tarybos veikla.

20.2. Tarybos sprendimai priimami posėdžiuose, kurie protokoluojami. Teisę šaukti Tarybos posėdžius turi Tarybos pirmininkas arba politinės partijos pirmininkas, taip pat ne mažiau nei penktadalis visų Tarybos narių, išsiunčiant pranešimą visiems Tarybos nariams apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę ne vėliau nei prieš 3 dienas iki posėdžio. Jei visi Tarybos nariai raštiškai arba elektroniniu būdu patvirtina savo sutikimą, posėdžiai gali būti šaukiami ir nesilaikant 3 dienų termino.

20.3. Taryba gali priimti sprendimus, kai dalyvauja daugiau nei pusė visų Tarybos narių. Kiekvienas Tarybos narys turi po vieną balsą. Tarybos sprendimai priimami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia LS Tarybos pirmininko balsas. Jei LS Tarybos pirmininkas posėdyje nedalyvauja, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Tarybos posėdžiams pirmininkauja LS pirmininkas. Pirmininkui nedalyvaujant Taryba išsirenka posėdžio pirmininką.

20.4. Tarybos nariai gali priimti sprendimus ir elektroniniu būdu. Taip pat gali būti įskaitomas Tarybos nario balsas elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu sprendimai nepriimami tais atvejais, kai tam prieštarauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Kokie sprendimai ir kokia tvarka gali būti priimami elektroniniu būdu nustato Tarybos darbo reglamentas.

21. Tarybos nario įgaliojimų arba narystės partijoje klausimus sprendžia Suvažiavimas.

22. Ne rečiau kaip kartą per dvejus metus Taryba šaukia suvažiavimą. Suvažiavimui organizuoti sudaroma suvažiavimo organizavimo komisija.

Etikos ir procedūrų komisija

23. Etikos ir procedūrų komisija nagrinėja LS narių, LS organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie LS narių elgesį bei priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo. Komisija taip pat nagrinėja LS įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo. Nesutinkantieji su Komisijos sprendimu turi teisę kreiptis į LS Tarybą, kuri priima galutinį sprendimą.

24. Etikos ir procedūrų komisija ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai. Komisijos ataskaita, pasirašyta Komisijos pirmininko, saugoma LS archyve.

25. Etikos ir procedūrų komisija išsirenka pirmininką iš savo narių tarpo paprasta balsų dauguma, esant kvorumui. Pirmininkas gali būti atšaukiamas taip pat paprasta balsų dauguma, esant kvorumui. Etikos ir procedūrų komisijos posėdžius šaukia jos pirmininkas arba ne mažiau nei du jos nariai.

26. Etikos ir procedūrų komisija, svarstydama LS nario narystės sustabdymo ar pašalinimo iš LS klausimą, privalo iš anksto šį narį pakviesti į posėdį ir leisti jam pasisakyti. LS nariui du kartus be pateisinamos priežasties neatvykus į posėdį, narystės sustabdymo ar pašalinimo iš LS klausimas svarstomas jam nedalyvaujant. Sprendimai dėl šalinimo iš LS ar narystės sustabdymo priimami daugiau kaip pusės visų Komisijos narių sprendimu. Partijos nario pašalinimo klausimas svarstomas LS pirmininko, Tarybos nario, skyriaus pirmininko siūlymu.

26.1. LS narių pašalinimo iš LS arba narystės sustabdymo pagrindai:

– už elgesį, nesuderinamą su LS įstatais, programa ir nutarimais;

– už materialios ir kitokios žalos LS darymą;

– už priešišką LS programiniams principams ir tikslams veiklą;

– už šiurkščius nusižengimus teisės ir moralės normoms.

26.2. Etikos ir procedūrų komisijos sprendimai įsigalioja po 14 dienų nuo jų priėmimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai per šį laikotarpį jie yra apskundžiami Tarybai, kurios artimiausio posėdžio metu priimtas sprendimas yra galutinis ir įsigalioja jo priėmimo dieną.

27. Etikos komisijos nariais negali būti LS Pirmininkas, Tarybos nariai, skyrių pirmininkai ir jų pavaduotojai, Revizijos komisijos nariai.

Revizijos komisija

28. LS lėšų ir turto naudojimą kontroliuoja Revizijos komisija. Ją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai.

29. Ne rečiau kaip kartą per metus Revizijos komisija atsiskaito Tarybai. Revizijos komisijos ataskaitą pasirašo Komisijos pirmininkas. Ataskaita skelbiama viešai.

30. Revizijos komisija išsirenka pirmininką, jo pavaduotoją bei Revizijos komisijos sekretorių.

31. Revizijos komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas, jo nesant ar negalint eiti savo pareigų – Revizijos komisijos pirmininko pavaduotojas.

32. Revizijos komisijos nariais negali būti LS Pirmininkas, Tarybos nariai, skyrių pirmininkai bei jų pavaduotojai, Etikos ir procedūrų komisijos nariai.

33. Revizijos komisija:

– tikrina LS metų finansinę veiklą, prireikus, ir ketvirčio, pusmečio ir kitą finansinę buhalterinę veiklą;

– artimiausiame Tarybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

– suvažiavime pateikia LS finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;

– turi teisę iš Tarybos, LS pirmininko, sekretoriaus, skyrių pirmininkų pareikalauti pateikti reikiamus finansinius buhalterinius dokumentus.

33.1. Esant reikalui, Tarybos sprendimu samdomas LS finansinės veiklos išorės auditorius.

Politinės partijos pirmininkas

34. Pirmininkas yra vienasmenis politinės partijos valdymo organas, kurį renka Suvažiavimas dvejų metų laikotarpiui. Pirmininkas vadovauja politinei partijai, atstovauja jai santykiuose su kitais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje, priima į darbą darbuotojus, sudaro sandorius politinės partijos vardu Tarybos patvirtinto biudžeto ribose, vykdo Suvažiavimo ir Tarybos sprendimus bei nurodymus. Savo veikloje Pirmininkas vadovaujasi pareiginiais nuostatais, kuriuos tvirtina Suvažiavimas, ir už savo veiklą reguliariai atsiskaito Suvažiavimui, pateikdamas ataskaitą.

35. Politinės partijos pirmininkas gali būti renkamas Tarybos pirmininku.

V. POLITINĖS PARTIJOS VALDYMO ORGANŲ ATSKAITOMYBĖS SUVAŽIAVIMUI (SUSIRINKIMUI, KONFERENCIJAI) IR JŲ VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

36. Valdymo organai už savo veiklą atsiskaito Suvažiavimui. Taryba rengia politinės partijos veiklos ataskaitą, Revizijos ir procedūrų komisija – finansinę ataskaitą, bei pateikia jas svarstyti ir tvirtinti Suvažiavimui. Pirmininkas taip pat teikia Suvažiavimui svarstyti ir tvirtinti savo veiklos ataskaitą. Suvažiavimas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti iš Tarybos ar Pirmininko einamojo laikotarpio ataskaitos ar pateikti paaiškinimus ir duomenis Suvažiavimo nurodytais konkrečiais klausimais.

VI. POLITINĖS PARTIJOS PADALINIAI

37. Politinė partija gali steigti savo struktūrinius padalinius (filialus, atstovybes ar kitus struktūrinius padalinius), kurie grindžiami teritoriniu principu.

38. Filialai, atstovybės ir kiti struktūriniai padaliniai nėra juridiniai asmenys. Filialai ir (ar) atstovybės steigiami ir naikinami Tarybos sprendimu. Taryba tvirtina filialo, atstovybės nuostatus, skiria ir atšaukia jų valdymo organus ir šių organų narius.

39. Tarybos sprendimu gali būti steigiami politinės partijos struktūriniai padaliniai – skyriai. Kiti struktūriniai padaliniai, nesantys filialais ar atstovybėmis, nesteigiami. Politinės partijos skyrių steigimo, veiklos reglamentavimo ir panaikinimo pagrindinės nuostatos yra šios:

39.1. Tarybos sprendimu skyriai gali būti steigiami Lietuvos Respublikos administraciniuose teritoriniuose vienetuose. Skyrių turi sudaryti ne mažiau kaip 5 politinės partijos nariai administracinėje teritorijoje. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra atstovauti Politinės partijos interesams atitinkamame teritoriniame vienete, pritraukti naujų narių į Politinės partijos gretas, įgyvendinti Politinės partijos programines nuostatas atitinkamame teritoriniame vienete.

40. Skyriaus aukščiausias organas yra Skyriaus susirinkimas, kuris:

40.1. laikydamasis politinės partijos įstatų, programinių nuostatų ir politinės partijos organų sprendimų (nutarimų), tvirtina Skyriaus veiklos programą atitinkamame teritoriniame vienete;

40.2. renka Skyriaus etikos ir procedūrų komisiją, kurią sudaro trys žmonės. Etikos ir procedūrų komisijos nariais negali būti Skyriaus Tarybos nariai.

40.3. renka ir atšaukia Skyriaus tarybą ir Skyriaus pirmininką, kuris kartu yra ir Skyriaus tarybos pirmininkas;

40.4. svarsto ir tvirtina Skyriaus tarybos ir Skyriaus pirmininko kasmetines ataskaitas, tačiau gali pareikalauti ir einamojo laikotarpio ataskaitos ar ataskaitos kitais nurodytais konkrečiais klausimais;

40.5. teikia pasiūlymus Politinės partijos Tarybai dėl vietos savivaldos rinkimų programos ir kandidatų į vietos savivaldos institucijas iškėlimo atitinkamame teritoriniame vienete;

40.6. gali teikti pasiūlymus Politinės partijos organams dėl partijos veiklos, programinių nuostatų, įstatų bei kitų dokumentų tobulinimo.

40.7. skyriai gali užsiimti šviečiamąja veikla, organizuoti klubus, konferencijas, seminarus, taip pat telkti ir teikti pagalbą socialiai remtinoms visuomenės grupėms, išskyrus labdarą ir paramą.

41. Visuotinis Skyriaus narių susirinkimas – aukščiausias Skyriaus organas. Skyriaus susirinkimas šaukiamas Skyriaus tarybos iniciatyva ar ne mažiau nei 1/4 visų Skyriaus narių iniciatyva, pranešant visiems Skyriaus nariams asmeniškai (jų pačių nurodytu adresu, telefono numeriu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis) apie susirinkimo laiką, vietą ir darbotvarkę ne mažiau nei prieš 7 dienas; šio termino gali būti nesilaikoma, jei visi Skyriaus nariai su tuo raštiškai sutinka; sprendimai Skyriaus susirinkime priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma; Skyriaus susirinkimai protokoluojami.

41.1. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai dalyvauja daugiau nei 1/3 visų Skyriaus narių, kai visiems Skyriaus nariams tinkamai pranešta apie susirinkimo darbotvarkę. Pranešimo tvarką nustato Skyriaus taryba. Iš anksto paskelbta susirinkimo darbotvarkė gali būti pakeista tik susirinkimo sprendimu. Tuo atveju, kai susirinkime dalyvauja mažiau kaip 1/3 narių, jis negali priimti sprendimų. Tokiu atveju ne vėliau kaip per 15 dienų šaukiamas pakartotinis Skyriaus visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

42. Skyriaus taryba yra kolegialus Skyriaus organas, kuris vadovauja Skyriui tarp Skyriaus susirinkimų. Skyriaus tarybą sudaro nuo 3 iki 9 narių, kurie renkami dvejiems metams iš Skyriaus narių rato. Skyriaus taryba:

42.1. organizuoja ir užtikrina politinės partijos programinių nuostatų ir Skyriaus veiklos programos įgyvendinimą atitinkamame teritoriniame vienete;

42.2. teikia veiklos ataskaitas Skyriaus susirinkimui arba Politinės partijos Tarybai šiai pareikalavus;

42.3. rengia ir teikia Skyriaus susirinkimui svarstyti pasiūlymų projektus dėl vietos savivaldos rinkimų programos ir kandidatų į vietos savivaldos institucijas iškėlimo atitinkamame teritoriniame vienete, taip pat pasiūlymų projektus dėl partijos veiklos, programinių nuostatų, įstatų bei kitų dokumentų tobulinimo;

42.4. kreipiasi į Politinės partijos pirmininką ir Tarybą dėl finansavimo suteikimo Skyriaus veiklai įgyvendinti ir atsiskaito už gautų lėšų panaudojimą;

42.5. sprendžia kitus Skyriaus veiklos klausimus, kurie nepriskirti kitų Skyriaus organų kompetencijai;

42.6. organizuoja priėmimą naujų narių, kurių narystę tvirtina LS Taryba;

42.7. svarsto Skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos išvadas dėl narių nusižengimų bei priima sprendimus dėl galimų nuobaudų.

42.8. Skyriaus tarybos nariai gali priimti sprendimus ir elektroniniu būdu. Taip pat gali būti įskaitomas Skyriaus tarybos nario balsavimas elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu sprendimai nepriimami tais atvejais, kai tam prieštarauja daugiau kaip pusė Skyriaus tarybos narių. Kokie sprendimai ir kokia tvarka gali būti priimami elektroniniu būdu, nustato tarybos darbo reglamentas.

42.9. Skyriaus tarybos darbas organizuojamas pagal savo pasitvirtintą darbo reglamentą. Tarybos posėdis yra atviras visiems skyriaus nariams. Posėdį protokoluoja sekretorius, pasirašo pirmininkas.

42.10. Skyriaus tarybos posėdžius šaukia Skyriaus tarybos pirmininkas arba ne mažiau nei trečdalis Skyriaus tarybos narių. Skyriaus tarybos nariams apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę pranešama prieš 5 dienas iki posėdžio. Jei visi Skyriaus tarybos nariai raštiškai arba elektroniniu būdu patvirtina savo sutikimą, posėdžiai gali būti šaukiami ir nesilaikant 5 dienų termino. Sprendimai Skyriaus taryboje priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.

42.11. Skyriaus taryba skiria Skyriaus sekretorių Skyriaus pirmininko teikimu.

43. Skyriaus sekretorius:

– informuoja Skyriaus narius apie Skyriaus posėdžius ir kitą veiklą;

– organizuoja Skyriaus veiklą įgyvendinant Skyriaus susirinkimo, tarybos ir pirmininko sprendimus; už savo veiklą atsiskaito Skyriaus tarybai;

– ne vėliau kaip per savaitę surašo susirinkimų ir tarybos posėdžių protokolus, yra atsakingas už informacinėse sistemose esančių duomenų apie narius išsamumą ir savalaikį atnaujinimą;

44. Skyriaus rinkiminio štabo pirmininkas rinkiminės kampanijos metu ne rečiau kaip kartą per savaitę šaukia štabo posėdžius. Skyrių rinkiminių štabų pirmininkai įeina į LS centrinio rinkiminio štabo sudėtį.

45. Skyriaus pirmininkas kartu yra Skyriaus tarybos narys ir Skyriaus tarybos pirmininkas. Skyriaus pirmininką dvejiems metams renka Skyriaus susirinkimas. Skyriaus pirmininkas organizuoja Skyriaus tarybos darbą, vadovauja Skyriui, įgyvendina Skyriaus organų sprendimus, veikia Skyriaus vardu santykiuose su kitais asmenimis. Skyriaus pirmininkas už savo veiklą atsiskaito Skyriaus susirinkimui, taip pat Politinės partijos Tarybai, šiai pareikalavus.

46. Politinės partijos Taryba gali duoti privalomus nurodymus Skyriaus organams dėl Skyriaus veiklos. Politinės partijos Taryba gali priimti sprendimą dėl Skyriaus panaikinimo.

VII. POLITINĖS PARTIJOS TURTO IR LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKA

47. Politinės partijos turto ir lėšų naudojimą kontroliuoja Taryba. Pirmininkas sudaro sandorius politinės partijos vardu Tarybos patvirtinto biudžeto ribose. Visi finansiniai dokumentai pateikiami Revizijos komisijos nariams, rengiantiems finansines ataskaitas Tarybai bei suvažiavimui.

VIII. POLITINĖS PARTIJOS PABAIGA

48. Politinė partija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik politinės partijos Suvažiavimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja daugiau nei 2/3 visų suvažiavime dalyvaujančių narių balsų.

49. Politinė partija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso bei Politinių partijų įstatymo nustatyta tvarka.